ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน