ประกาศสำหรับผู้สมัครโครงการโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ยกเลิกการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษา โครงการโควตาพื้นที่