ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โครงการโควตาเรียนดี, O-NET, GAT/PAT วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์