ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. “ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์