ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อ สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวช.
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกายของผู้มีรายชื่อ สำหรับผู้สมัครวุฒิ ปวส.