ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
กำหนดการสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน