ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
*โปรดตรวจสอบประกาศคณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการปกติ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - โครงการสมทบพิเศษ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล