ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 1) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และคณะบริหารธุรกิจ
*โปรดตรวจสอบประกาศคณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยนานาชาติ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ