ประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 1) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
*โปรดตรวจสอบประกาศคณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม