ประกาศเพิ่มเติม และประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 1) ประจำปีการศึกษา 2563
- ประกาศเพิ่มเติมคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
*โปรดตรวจสอบประกาศของคณะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด*

ประกาศเพิ่มเติมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์