ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม