ประกาศ/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 4 (ADMISSION 2) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
*โปรดตรวจสอบประกาศ/ข้อปฏิบัติ คณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ