ประกาศ/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 4 (ADMISSION 2) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
*โปรดตรวจสอบประกาศ/ข้อปฏิบัติ คณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ