ประกาศ/ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 4 (ADMISSION 2) ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจ
*โปรดตรวจสอบประกาศ/ข้อปฏิบัติ คณะที่ผ่านการคัดเลือก และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ