โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)
*คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง
*คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
*วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
*คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -วุฒิ ปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -วุฒิ ปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ