โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 5 และโครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
*คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
*คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
*คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง