ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 (รอบที่ 2) และสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช./ปวส. รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ - ผู้สมัครวุฒิ ม.6
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ - ผู้สมัครวุฒิ ปวช./ปวส.