การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร