การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร