การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการต่อยอด ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร