การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตากลุ่มสถาบันการศึกษาเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี (สถานศึกษาในโครงการพิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน และสมัครที่คณะ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 23 กันยายน 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร