การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 - 11 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 - 11 ตุลาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร