การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
* คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
* คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
* คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
* คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับสมัครนักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง