การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี/PORTFOLIO คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ Portfolio ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ปวช.) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา Portfolio ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี (สำหรับวุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ปวช.) ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (สำหรับวุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2563