การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
ระเบียบการโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ