การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดีสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควตาเรียนดีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562)