การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
*โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
* โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มจพ.
* โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ มจพ.

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 17 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 17 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพิเศษสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
ระเบียบการรับสมัครโควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระเบียบการรับสมัครโควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ