การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการโรงเรียนเครือข่าย2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563
(ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.bas.kmutnb.ac.th/ และสมัครทางไปรษณีย์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 17 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 - 17 มีนาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.