การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 - 20 เมษายน 2563
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร เพิ่มเติม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ ปวช.และ ปวส. (กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบการโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ฯ
ระเบียบการรับสมัคร เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบการโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ฯ