การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 - 6 เมษายน 2563

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 - 6 เมษายน 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร