การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 5

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2563
ระเบียบการรับสมัคร