การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3
เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร