การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร