การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 17 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร