รอบที่ 1
ประกาศรายชืี่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
รอบที่ 3
ประกาศรายชืี่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบที่ 4
ประกาศรายชืี่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กำหนดการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่่ 1 วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2566
กำหนดการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่่ 2 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
รอบที่ 2
ประกาศรายชืี่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี