กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 3
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 27 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหวางวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่มีข้อมูล