ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพื้นที่ รอบ 2.1 -วุฒิ ม.6และ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา MOU รอบ 2.1 -วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (17302)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาต่อยอดปวส. รอบ 2.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17301)
ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาบุตรของกำลังพลในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ -ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Clearing House) TCAS รอบที่ 2
**ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและตามกำหนดเวลาที่คณะได้ประกาศไว้แล้วในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/ผลการสอบคัดเลือก เช่น การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 - 5 พฤษภาคม 2566