ยังไม่มีการประกาศ

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 3
กำหนดการ Clearing House ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2566