ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564