ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 และวุฒิ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564