ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดี
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย1
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โควตา PORTFOLIO

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564