ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี (วุฒิ ปวช. และ ปวส.) และโครงการ Portfolio (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ปวช. ปวส.
ผู้ผ่านการคัดเลือก วุฒิ ม.6

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564