ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564