ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาโรงเรียนเครือข่าย 1รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา PORTFOLIO รอบที่ 2

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564