ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 - 5 ปี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564