ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564