ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2564