ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
*โครงการโควตาพื้นที่
*โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 3

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาพื้นที่
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 3

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564