ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. โครงการโรงเรียนเครือข่าย2 และ ปวส. และโครงการต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่ (สำหรับวุฒิ ม.6) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่ (สำหรับวุฒิ ม.6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาพื้นที่ (สำหรับวุฒิ ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17301)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (สำหรับวุฒิ ม.6) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17101)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโรงเรียนเครือข่าย 2 (สำหรับวุฒิ ม.6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17102)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่อยอด ปวส. 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (17301)
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่อยอด ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (17302)

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564