ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 และโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 4

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 2
กำหนดการ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 - 11 พฤษภาคม 2564